Ochrana osobních údajů

1. Zásady ochrany osobních údajů

1.1       E-shop únikové hry BrainFAQ umístěný na stránkách shop.brainfaq.cz (dále jen “internetový obchod”) je provozován Barborou Urbanovou se sídlem Voroněžská 2544/8, 616 00 Brno, Česká republika, IČ: 03330150, zapsanou v živnostenském rejstříku ŽÚ MMB (dále jen “prodávající“). 

1.2     Provozovatel si tímto vyhrazuje právo změnit a/nebo aktualizovat znění ZOOU a to zveřejněním aktuálního znění ZOOU na webových stránkách internetového obchodu shop.brainfaq.cz. 


2. Ochrana osobních údajů


2.1    Nakládání s osobními údaji kupujících podléhá úpravě zákona č. 101/2000 Sb., o         ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších             předpisů, a další příslušné legislativě.

2.2    Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, jimiž se rozumí jméno a příjmení, elektronická adresa a telefonní číslo a uděluje souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů provozovatelem pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy.

2.3     Souhlas se zasíláním obchodních sdělení kupující uděluje dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně pomocí odkazu uvedeného na konci obchodního sdělení odvolat. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

2.4     Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při objednávce uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.

2.5.     Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

2.6     Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.    

2.7     V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

        požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

        požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

2.8     Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.

2.9    Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.


3. Závěrečná ustanovení

1.1       Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 23.5.2018.